Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

1§ Nimi

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry.

2§ Kotipaikka

Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

3§ Kieli

Killan virallinen kieli on suomi.

4§ Tarkoitus

Killan tarkoituksena on:

1) Yhdistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin (myöhemmin LUT-yliopisto), kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijoita.

2) Herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

3) Ajaa jäsentensä etuja ammatillisissa yhteisöissä ja korkeakouluissa.

5§ Toiminnan laatu

Tarkoituksena toteuttamiseksi kilta:

1) Järjestää kokouksia, opintomatkoja ja juhlia.

2) Järjestää opintoihin, LUT-yliopiston, korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia.

3) Hoitaa killan tiedotustoimintaa julkaisemalla tiedotetta sekä jakamalla muuta mahdollista aineistoa jäsenilleen.

4) Auttaa uusia jäseniä perehtymään LUT-yliopiston ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista.

5) Pitää yhteyttä alan järjestöihin, killan vanhoihin jäseniin ja kannatusjäseniin.

6) Toimii yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan, jota näissä säännöissä merkitään lyhenteellä LTKY, kanssa opiskelijoiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä koulutuspoliittisissa kysymyksissä tekniikan opetuksen kehittämiseksi LUT-yliopistossa ja maamme muissa korkeakouluissa.

7) Voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianmukaisen luvan saatuaan varoja sekä kantaa ja vastata.

 

Jäsenet

6§ Jäsenet

1) Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

2) Varsinainen jäsen on LUT-yliopiston kemiantekniikan koulutusohjelman perus- tai jatko-opiskelija, joka on suorittanut killan kertaluonteisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaiset jäsenet toteaa ja hyväksyy killan hallitus. Poikkeuksellisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä muun kemiantekniikan killan toiminnasta kiinnostuneen henkilön killan varsinaiseksi jäseneksi, mikäli tätä anotaan kirjallisesti. Tällainen jäsen maksaa yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun sekä kertaalleen liittymismaksun. Liittymisvuonna vuotuinen jäsenmaksu sisältyy liittymismaksuun.

3) Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on maksettava vuosittain lokakuun viimeiseen päivään mennessä.

4) Kannatusjäseneksi voi päästä luonnollinen tai juridinen henkilö. Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan kannatusjäsenen jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa, kunnes jäsen erotetaan tai hän itse eroaa. Kannatusjäsenet toteaa ja hyväksyy killan hallitus.

5) Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) killan kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa kutsumista. Kunniajäsenen ei tarvitse olla ennestään killan jäsen.

6) Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla tästä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla tästä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7) Jos jäsen ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua 6 §:ssä määrättyyn päivään mennessä, katsoo yhdistys jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

8) Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta. Tämä päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

 

Talous

7§ Tili ja toimikausi

1) Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

2) Tilinpäätös on valmistettava ja annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilintarkastus ja toimittaa tilintarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen killan kevätkokousta.

 

Killan kokoukset

8§ Varsinaiset kokoukset

1) Killan varsinaisia kokouksia ovat syyskokous marras-joulukuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa.

2) Killan syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

– päätetään killan hallituksen jäsenten lukumäärä 13 §:n mukaisesti sekä valitaan killan varsinaisista jäsenistä killan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
– päätetään killan liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus
– vahvistetaan killan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle
– valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilin- tai varatoiminnantarkastajat
– ilmoitetaan killan virallisen ilmoitustaulun paikka

3) Killan kevätkokouksessa käsitellään ainakin:

– tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

9§ Ylimääräinen kokous

1) Ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun puheenjohtaja tai kymmenen (10) killan varsinaisista jäsenistä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä, sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Käsiteltävä asia tulee esittää kirjallisesti vaatimuksen liitteenä.

2) Killan hallituksen tulee järjestää kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tätä koskevan vaatimuksen esittämisestä.

10§ Kokouksen koollekutsuminen

1) Killan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, jonka on oltava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

2) Killan kokous on päätösvaltainen, kun koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

3) Killan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus, muilla jäsenillä vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

11§ Asian pöydälle pano

1) Kokouksessa esille tuleva asia voidaan panna pöydälle, jos viisi (5) läsnä olevaa äänivaltaista killan jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä hyväksytyistä äänistä. Pöydälle jätetty asia tulee käsitellä seuraavassa viimeistään kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluessa järjestetyssä killan kokouksessa. Kerran pöydälle jätettyä asiaa ei voi jättää uudelleen pöydälle.

2) Sääntömääräisen asian pöydälle panemiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö hyväksytyistä äänistä.

12§ Kokouksen päätöksen peruminen

1) Killan kokouksen päätöksen peruuttamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö hyväksytyistä äänistä, tai kahden peräkkäisen, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajoin pidetyn kokouksen yksinkertainen enemmistö hyväksytyistä äänistä.

 

Hallitus

13§ Hallituksen koko ja tehtävät

1) Killan hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta killan varsinaista jäsentä.

2) Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
– laatia toiminta- ja tilikertomus sekä tilinpäätös
– laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
– edustaa kiltaa
– valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
– ylläpitää killan jäsenistä luetteloa.

3) Hallituksen tulee nauttia killan kokouksen luottamusta.

4) Killan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden. Samassa kokouksessa tulee valita uusi hallitus tai täydentää lukumäärältään vajaa hallitus.

14§ Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on
– edustaa kiltaa ellei hallitus toisin päätä
– kutsua koolle killan hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
– kutsua killan hallitus koolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii
– esitellä killan kokoukselle hallituksen esitykset, ellei hallitus toisin päätä
– valvoa, että killan toimihenkilöt ja jaostot täyttävät tehtävänsä olla läsnä tilintarkastuksessa

– hoitaa muut killan kokouksen tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat

15§ Varapuheenjohtajan tehtävät

Varapuheenjohtajan tehtävä on
– hoitaa puheenjohtajan virkaa tämän ollessa estynyt
– hoitaa muut killan kokouksen tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

16§ Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävänä on
– laatia hallituksen kokouksen pöytäkirjat
– huolehtia killan arkistosta
– hoitaa muut killan tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

17§ Rahastonhoitajan tehtävät

Rahastonhoitajan tehtävänä on
– hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
– hoitaa muut killan tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

18§ Hallituksen päätöksestä valittaminen

1) Jos killan jäsen katsoo killan hallituksen päätöksen loukkaavan oikeuttaan, voi jäsen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedottamisesta kirjallisesti vaatia hallitukselta asian käsittelemistä killan kokouksessa.

2) Jos näin on käynyt, killan hallitus on tällöin velvollinen järjestämään killan kokouksen kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluessa vaatimuksen saamisesta.

19§ Päätösvaltaisuus

1) Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta, ja jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on paikalla.

2) Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

Jaostot

20§ Jaostot

1) Killan hallitus voi perustaa avukseen jaostoja, jotka ovat toiminnastaan vastuussa hallitukselle.

2) Jaostojen jäsenet valitsee hallitus.

3) Jaostossa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian arpa.

4) Jaostoon kuulumattomilla killan hallituksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaostojen kokouksissa.

 

Erityisiä määräyksiä

21§ Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

22§ Killan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat

1) Killan kokouksen pöytäkirja on oltava esillä killan virallisella ilmoitustaululla viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua sen tarkastamisesta ja se on pidettävä nähtävillä neljätoista (14) vuorokauden ajan.

2) Hallituksen kokousten pöytäkirjat on oltava kaikkien luettavissa kiltahuoneella viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua sen tarkastamisesta ja se on pidettävä nähtävillä neljätoista (14) vuorokauden ajan.

23§ Killan purkaminen ja sääntömuutos

1) Päätös killan purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, milloin päätös on tehty sisällöltään samankaltaisena kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä killan kokouksessa, ja päätösehdotuksen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hyväksytyistä äänistä.

2) Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

24§ Muut säännöt

Muilta osin noudatetaan sitä mitä on Suomen laissa ja asetuksissa määrätty.

25§ Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden tehtävistä, toimikunnista, jaostoista ja niiden tehtävistä sekä muista killan toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on killan kokouksessa hyväksytty.