Yhdistyksen säännöt

Takaisin yläsivulle
 

Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

1§ Nimi

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry.

2§ Kotipaikka

Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

3§ Kieli

Killan virallinen kieli on suomi.

4§ Tarkoitus

Killan tarkoituksena on:

1) Yhdistää Lappeenrannan teknillisen yliopiston, jota näissä säännöissä merkitään lyhenteellä LUT, kemiantekniikan koulutusohjelman opiskelijoita.

2) Herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

3) Ajaa jäsentensä etuja ammatillisissa yhteisöissä ja korkeakouluissa.

5§ Toiminnan laatu

Tarkoituksena toteuttamiseksi kilta:

1) Järjestää kokouksia, opintomatkoja ja juhlia.

2) Järjestää opintoihin, LUT:n, korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia.

3) Hoitaa killan tiedotustoimintaa julkaisemalla tiedotetta sekä jakamalla muuta mahdollista aineistoa jäsenilleen.

4) Auttaa uusia jäseniä perehtymään LUT:n ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista.

5) Pitää yhteyttä alan järjestöihin, killan vanhoihin jäseniin ja kannatusjäseniin.

6) Toimii yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan, jota näissä säännöissä merkitään lyhenteellä LTKY, kanssa opiskelijoiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä koulutuspoliittisissa kysymyksissä tekniikan opetuksen kehittämiseksi LUT:ssä ja maamme muissa korkeakouluissa.

7) Voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianmukaisen luvan saatuaan varoja sekä kantaa ja vastata.

 

Jäsenet

6§ Jäsenet

1) Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

2) Varsinainen jäsen on LUT:n kemiantekniikan koulutusohjelman perus- tai jatko-opiskelija, joka on suorittanut killan kertaluonteisen liittymismaksun. Varsinaiset jäsenet toteaa ja hyväksyy killan hallitus. Poikkeuksellisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä muun kemiantekniikan killan toiminnasta kiinnostuneen henkilön killan varsinaiseksi jäseneksi, mikäli tätä anotaan kirjallisesti.

3) Varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi, kun hän ei enää täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja. Vanhoiksi jäseniksi voivat päästä myös LUT:n kemiantekniikan koulutusohjelman opettajakunnan jäsenet, nämä vanhat jäsenet toteaa ja hyväksyy killan hallitus.

4) Kannatusjäseneksi voi päästä luonnollinen tai juridinen henkilö. Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan kannatusjäsenen jäsenmaksun. Jäsenyys on voimassa, kunnes jäsen erotetaan tai hän itse eroaa. Kannatusjäsenet toteaa ja hyväksyy killan hallitus.

5) Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) killan kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa kutsumista. Kunniajäsenen ei tarvitse olla ennestään killan jäsen.

6) Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla tästä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla tästä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Talous

7§ Tili ja toimikausi

1) Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

2) Tilinpäätös on valmistettava ja annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilintarkastus ja toimittaa tilintarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen killan kevätkokousta.

 

Killan kokoukset

8§ Varsinaiset kokoukset

1) Killan varsinaisia kokouksia ovat syyskokous marras-joulukuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa.

2) Killan syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

– päätetään killan hallituksen jäsenten lukumäärä 13 §:n mukaisesti sekä valitaan killan varsinaisista jäsenistä killan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
– päätetään killan liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksujen suuruus
– vahvistetaan killan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle
– valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilin- tai varatoiminnantarkastajat
– ilmoitetaan killan virallisen ilmoitustaulun paikka

3) Killan kevätkokouksessa käsitellään ainakin:

– tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

9§ Ylimääräinen kokous

1) Ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun puheenjohtaja tai kymmenen (10) killan varsinaisista jäsenistä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä, sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Käsiteltävä asia tulee esittää kirjallisesti vaatimuksen liitteenä.

2) Killan hallituksen tulee järjestää kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tätä koskevan vaatimuksen esittämisestä.

10§ Kokouksen koollekutsuminen

1) Killan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, jonka on oltava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

2) Killan kokous on päätösvaltainen, kun koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

3) Killan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus, muilla jäsenillä vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

11§ Asian pöydälle pano

1) Kokouksessa esille tuleva asia voidaan panna pöydälle, jos viisi (5) läsnä olevaa äänivaltaista killan jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä hyväksytyistä äänistä. Pöydälle jätetty asia tulee käsitellä seuraavassa viimeistään kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluessa järjestetyssä killan kokouksessa. Kerran pöydälle jätettyä asiaa ei voi jättää uudelleen pöydälle.

2) Sääntömääräisen asian pöydälle panemiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö hyväksytyistä äänistä.

12§ Kokouksen päätöksen peruminen

1) Killan kokouksen päätöksen peruuttamiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö hyväksytyistä äänistä, tai kahden peräkkäisen, vähintään neljäntoista (14) vuorokauden väliajoin pidetyn kokouksen yksinkertainen enemmistö hyväksytyistä äänistä.

 

Hallitus

13§ Hallituksen koko ja tehtävät

1) Killan hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta killan varsinaista jäsentä.

2) Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
– laatia toiminta- ja tilikertomus sekä tilinpäätös
– laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
– edustaa kiltaa
– valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
– ylläpitää killan jäsenistä luetteloa.

3) Hallituksen tulee nauttia killan kokouksen luottamusta.

4) Killan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden. Samassa kokouksessa tulee valita uusi hallitus tai täydentää lukumäärältään vajaa hallitus.

14§ Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on
– edustaa kiltaa ellei hallitus toisin päätä
– kutsua koolle killan hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
– kutsua killan hallitus koolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii
– esitellä killan kokoukselle hallituksen esitykset, ellei hallitus toisin päätä
– valvoa, että killan toimihenkilöt ja jaostot täyttävät tehtävänsä olla läsnä tilintarkastuksessa

– hoitaa muut killan kokouksen tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat

15§ Varapuheenjohtajan tehtävät

Varapuheenjohtajan tehtävä on
– hoitaa puheenjohtajan virkaa tämän ollessa estynyt
– hoitaa muut killan kokouksen tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

16§ Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävänä on
– laatia hallituksen kokouksen pöytäkirjat
– huolehtia killan arkistosta
– hoitaa muut killan tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

17§ Rahastonhoitajan tehtävät

Rahastonhoitajan tehtävänä on
– hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
– hoitaa muut killan tai hallituksen hänelle velvoittamat asiat.

18§ Hallituksen päätöksestä valittaminen

1) Jos killan jäsen katsoo killan hallituksen päätöksen loukkaavan oikeuttaan, voi jäsen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedottamisesta kirjallisesti vaatia hallitukselta asian käsittelemistä killan kokouksessa.

2) Jos näin on käynyt, killan hallitus on tällöin velvollinen järjestämään killan kokouksen kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluessa vaatimuksen saamisesta.

19§ Päätösvaltaisuus

1) Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta, ja jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on paikalla.

2) Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

Jaostot

20§ Jaostot

1) Killan hallitus voi perustaa avukseen jaostoja, jotka ovat toiminnastaan vastuussa hallitukselle.

2) Jaostojen jäsenet valitsee hallitus.

3) Jaostossa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian arpa.

4) Jaostoon kuulumattomilla killan hallituksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaostojen kokouksissa.

 

Erityisiä määräyksiä

21§ Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

22§ Killan ja hallituksen kokousten pöytäkirjat

1) Killan kokouksen pöytäkirja on oltava esillä killan virallisella ilmoitustaululla viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua sen tarkastamisesta ja se on pidettävä nähtävillä neljätoista (14) vuorokauden ajan.

2) Hallituksen kokousten pöytäkirjat on oltava kaikkien luettavissa kiltahuoneella viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua sen tarkastamisesta ja se on pidettävä nähtävillä neljätoista (14) vuorokauden ajan.

23§ Killan purkaminen ja sääntömuutos

1) Päätös killan purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, milloin päätös on tehty sisällöltään samankaltaisena kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä killan kokouksessa, ja päätösehdotuksen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hyväksytyistä äänistä.

2) Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

24§ Kiltanauha

1) Kemiantekniikan killan kiltanauha on väreiltään punainen, musta ja valkoinen. Puolet nauhasta on musta ja sen alla on valkoinen raita ja alareuna on Karjalan punainen.

2) Nauhan leveys on 36 mm jaettuna siten, että musta osa on 24 mm, valkoinen raita on 6 mm ja punainen raita on 6 mm

3) Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlallisuuksissa sekä edustaessaan Kemiantekniikan kiltaa. Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Nauhaa kannetaan musta väri yläpuolella. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään yksin. Kemiantekniikan killan kiltanauhaa tulee kantaa kuntanauhan alapuolella.

Kuntanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

25§ Kunniamerkki

1) Kemiantekniikan killan kunniamerkki on kultainen killan merkki. Kunniamerkki on halkaisijaltaan 32 mm.

2) Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kokouksessaan, keskusteltuaan ensin aiemmin palkittujen kanssa ja/tai jäsenistön esityksen pohjalta.

Kunniamerkki voidaan myöntää Kemiantekniikan killan entiselle, varsinaiselle tai kunniajäsenelle erityisen ansiokkaasta kiltatoiminnasta, tai muuten merkittävästä toiminnasta killan ja teekkarikulttuurin hyväksi.

Kunniamerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle.

Kunniamerkkejä voidaan myöntää kerralla korkeintaan (3) kolme kappaletta.

3) kunniamerkki luovutetaan, mikäli mahdollista, Kemiantekniikan Killan vuosijuhlilla.

26§ Muut säännöt

Muilta osin noudatetaan sitä mitä on Suomen laissa ja asetuksissa määrätty.